Гутман С.

Советский плакатист, мастер киноплаката.